Kalkulator EDB

Narzędzie do wyliczania wartości pomocy publicznej

Lista wzorów do wyliczania wartości pomocy

Dla rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. poz. 2093).

Wzór 4.13
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Ki
- kwotę raty podatku lub innego świadczenia płatnego w danym okresie,
Li
- liczbę dni od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku lub innego świadczenia do momentu płatności danej raty,
r
- stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,
rd
- stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,
ro
- stopę naliczania opłaty prolongacyjnej, a w przypadku niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa inną stopę oprocentowania naliczaną w dniu udzielenia pomocy, wyrażoną w ułamku dziesiętnym; w razie nienaliczania opłaty prolongacyjnej lub innej stopy oprocentowania ro = 0,
G
- liczbę rat,
i
- oznaczenie kolejnej raty;
Wzór 4.14
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Ki
- kwotę raty świadczenia płatnego w danym okresie,
Li
- liczbę dni od dnia udzielenia pomocy do momentu płatności danej raty,
r
- stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,
rd
- stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,
ro
- stopę naliczania opłaty prolongacyjnej, a w przypadku niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa inną stopę oprocentowania naliczaną w dniu udzielenia pomocy, wyrażoną w ułamku dziesiętnym; w razie nienaliczania opłaty prolongacyjnej lub innej stopy oprocentowania ro = 0,
G
- liczbę rat,
i
- oznaczenie kolejnej raty;
Wzór 4.15
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
K
- kwotę odroczonego podatku lub innego świadczenia,
L
- liczbę dni odroczenia od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku lub innego świadczenia do momentu płatności,
r
- stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,
rd
- stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,
ro
- stopę naliczania opłaty prolongacyjnej, a w przypadku niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa inną stopę oprocentowania naliczaną w dniu udzielenia pomocy, wyrażoną w ułamku dziesiętnym; w razie nienaliczania opłaty prolongacyjnej lub innej stopy oprocentowania ro = 0;
Wzór 4.16
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
K
- kwotę odroczonego świadczenia,
L
- liczbę dni odroczenia od dnia udzielenia pomocy do momentu płatności,
r
- stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,
rd
- stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,
ro
- stopę naliczania opłaty prolongacyjnej, a w przypadku niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa inną stopę oprocentowania naliczaną w dniu udzielenia pomocy, wyrażoną w ułamku dziesiętnym; w razie nienaliczania opłaty prolongacyjnej lub innej stopy oprocentowania ro = 0;
Wzór 4.17
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Ki
- kwotę raty zaległości podatkowej lub innego zaległego świadczenia, wraz z odstekami za zwłokę, płatnego w danym okresie,
Li
- dla zaległości podatkowej liczbę dni od dnia następnego po dniu złożenia wniosku do momentu płatności danej raty, a dla innego zaległego świadczenia pieniężnego liczbę dni od dnia, w którym zaprzestano naliczania odsetek za zwłokę, do momentu płatności raty,
r
- stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,
rd
- stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,
Pi
- kwotę opłaty prolongacyjnej naliczonej od danej raty, a w przypadku niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa kwotę innej opłaty (odsetek) naliczonej od danej raty; w razie niezaliczania opłaty prolongacyjnej lub innej (odsetek) Pi = 0,
G
- liczbę rat,
i
- oznaczenie kolejnej raty;
Wzór 4.18
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Ki
- kwotę zaległości podatkowej lub innego zaległego świadczenia, wraz z odstekami za zwłokę,
L
- dla zaległości podatkowej liczbę dni od dnia następnego po dniu złożenia wniosku do momentu płatności, a dla innego zaległego świadczenia pieniężnego liczbę dni od dnia, w którym zaprzestano naliczania odsetek za zwłokę, do momentu płatności,
r
- stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym,
rd
- stopę dyskontową wyrażoną w ułamku dziesiętnym,
P
- kwotę naliczonej opłaty prolongacyjnej, a w przypadku niestosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa kwotę innej opłaty (odsetek); w razie nienaliczania opłaty prolongacyjnej lub innej opłaty (odsetek) P =0;